ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺑﺮارزﯾﻦ در ﺳﺎل 1375 ﺑﺼﻮرت ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣـﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي (Paper making chemicals)، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﺳﺎﯾﺰﯾﻨﮓ ﮐﺎﻏﺬ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي در اﯾﺮان، ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺮد ﯾـﺪ در ﺳـﺎل 1392 ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﻮﺑﺮارزﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و واردات ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 

1 2 3

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺑﺮارزﯾﻦ در ﺳﺎل 1375 ﺑﺼﻮرت ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣـﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي (Paper making chemicals)، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﺳﺎﯾﺰﯾﻨﮓ ﮐﺎﻏﺬ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي در اﯾﺮان، ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺮد ﯾـﺪ در ﺳـﺎل 1392 ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﻮﺑﺮارزﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و واردات ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

1 2 3
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي در اﯾﺮان، ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺮد ﯾـﺪ در ﺳـﺎل 1392 ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﻮﺑﺮارزﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و واردات ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۱. استفاده از علم و فناوری روز دنیا در تولید انواع محصولات
۲. بکارگیری متخصصین زبده
۳. استفاده از مواد اولیه مرغوب جهت تولید انواع محصولات
 
 
 
 
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي در اﯾﺮان، ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺮد ﯾـﺪ در ﺳـﺎل 1392 ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﻮﺑﺮارزﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و واردات ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۱. استفاده از علم و فناوری روز دنیا در تولید انواع محصولات
۲. بکارگیری متخصصین زبده
۳. استفاده از مواد اولیه مرغوب جهت تولید انواع محصولات