درباره سوبرارزین

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺑﺮارزﯾﻦ در ﺳﺎل 1375 ﺑﺼﻮرت ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣـﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي )Paper making chemicals(، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﺳﺎﯾﺰﯾﻨﮓ ﮐﺎﻏﺬ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي در اﯾﺮان، ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺮد ﯾـﺪ در ﺳـﺎل 1392 ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﻮﺑﺮارزﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و واردات ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

۱. استفاده از علم و فناوری روز دنیا در تولید انواع محصولات
۲. بکارگیری متخصصین زبده
۳. استفاده از مواد اولیه مرغوب جهت تولید انواع محصولات
 
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺑﺮارزﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ، در ﻃـﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻏﺬ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣـﻮاد ﺳﺎﯾﺰﯾﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧـﻮاع ﻣـﻮاد ﺳﺎﯾﺰﯾﻨﮓ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣﺸـﺎﺑﻪ اروﭘﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ اﻫـﺪاف ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 20 ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧـﻮاع ﮐﺎﻏـﺬﻫﺎي ﭼـﺎپ و ﺗﺤﺮﯾـﺮ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ، ﻣﻘﻮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎي و ﮐﺎﻏﺬ ﺗﯿﺸﻮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺑﺮارزﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺧـﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن را ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
 

درباره سوبرارزین

شرکت سوبرارزین در سال 1375 به‌صورت سهامی خاص تاسیس گردید. باتوجه به نیاز کشور به مواد شیمیایی کاغذ، به‌خصوص مواد آهارزنی کاغذ، با هدف کاهش وابستگی خارجی و تامین نیاز کارخانجات کاغذ‌سازی ایجاد گردید. پیشرفت و توسعه سریع کارخانجات کاغذ‌سازی در ایران، موجب گردید در سال 1392 شرکت سوبرارزین نسبت به طرح توسعه و واردات ماشین آلات و خرید تکنولوژی جدید اقدام نماید و جهت رسیـدن به‌اهـداف مهم از سیـاست‌هایی به‌قرار ذیل بهره جسته است.

۱. استفاده از علم و فناوری روز دنیا در تولید انواع محصولات.
۲. بکارگیری متخصصین زبده.
۳. استفاده از مواد اولیه مرغوب جهت تولید انواع محصولات.
شرکت سوبرارزیـن تنـها تولیدکننـده مـواد شیمیایی صنایع کاغذ‌سازی در خاورمیانه، در طول این سال‌ها تلاش نموده است به صورت تخصصی در زمینه تولید مواد شیمیایی کاغذ، مخصوصاً مواد آهارزنی موجود در دنیا مطالعه و تحقیق نماید.
تجربه بدست آمده در طول این سالها ما را به عنوان شرکت مرجع و متخصص در تولید انواع مواد آهارزنی کاغذ معرفی نموده است. محصولات این شرکت قابل رقابت با کلیه محصولات مشابه اروپایی و آسیایی می باشند و همچنین تولید محصولات با بالاترین کیفیت سرلوحه اهداف شرکت قرار گرفته است.
اکنون این شرکت با بیش از 20 نوع محصول مورد نیاز، در تولید انواع کاغذهای چاپ و تحریر، کاغذهای بسته بندی، مقوا و همچنین در تولید کاغذهای امنیتی فعالیت دارد. شرکت سوبرارزین مشتری مداری را به عنوان راهبرد اصلی برای بسط و توسعه دامنه فعالیت خود برگزیده است و استقرار مدیریت کیفی مبتنی بر بهبود مستمر و تامین خواسته های مشتریان را سر لوحه فعالیت اقتصادی خود قرار داده است.

Slide Slide Slide

Slide Slide Slide