AKD
SURFACE SIZING AGENT
امولسیون AKD سوبراسایز 2030 برای آهارزنی سطحی کاغذ با استفاده از دستگاه (سایزپرس) صورت می‌گیرد.
بعد از پخت نشاسته که در دمای 90 تا 94 درجـه صورت می‌گیرد سورفیس سایزینگ AKD را پس‌از کاهش در دمای بین 65 تا 75 درجه به آن اضافه می‌کنیم میزان مصرف بستگی به میزان کاب مورد نظر دارد. همچنین میزان مصرف در نشاسته‌های معمولی غیر اکسید افزایش می‌یابد.
این ماده بار الکتریکی مثبت دارد که با ایجاد لایه نازکی بر روی سطح کاغذ باعث افزایش مقاومت مکانیکی کاغذ می‌شود و ثبات کاغذ را زیاد می‌کند.

نحوه مصرف:

پـس‌از پـخت نشاسته (اکسید) در دمـای 65 تـا 75 درجـه به نشاسته پختـه شده اضافه می‌شـود و به‌مدت ده دقیقه هم زده شود سپس به‌وسیله دوزینگ پمپ به‌سمت سایز پرس انتقال داده شود.

بسته‌بندی و شرایط نگهداری:

بسته‌بندی: در مخزن‌های IBC 1000 لیتری
شرایط نگهداری: دمای بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد
TECHNICAL INDEX

Appearance

milky white emulsion

Solid content

15% - 30%

Viscosity

about 100mPa.s

PH

3-4

Shelf life

60 Days (4-30°C)

Ionicity

Cationic

Dispersity

easily dispersed in cold water