AKD
SURFACE SIZING AGENT
امولسیون AKD سوبراسایز ماده شیمیایی با قابلیتی ‌است که به راحتی با موادی که یون هیدروژن در ساختار شیمیایی خود دارند مانند مواد سلولزی پیوندی را ایجاد می‌کنند که به‌شدت آب‌گریز بـوده و تمایلی به جـذب آب ندارنـد. برخلاف روش اسیدی برای آهارزنی کاغذ، امولسیون AKD در محیـط خنثی و قلیایی مـورد استفاده قـرار می‌گیـرد و بـاعث زرد شدن و شکننـدگی کاغـذ نـمی‌شود، سفیدی و صـافی در سطح کاغـذ را بهبود می‌بخشد، چاپ‌پذیری و جذب مرکب و جوهر را بهتر می‌کند. بار آلودگی آب در گـردش را کـاهش می‌دهد و شرایط بهره‌برداری را با محیـط زیست سازگارتر می‌نماید.
امولسیون AKD سوبراسـایز 15 را می‌تـوان مستقیما به ‌مخازن خمیر کاغذ اضافه نمود. مقدار مصرف معمولاً بین 0/1 تا 0/2درصد برای آهارزنی معمولی و برای موارد خاص بین 0/3 تا 0/4 درصد بر پایه الیاف خشک کاغذ می‌باشد.

نحوه مصرف:

می‌توان آن را مستقیماً استفاده کرد و یا بیـن 3 تا 5 مرتبه با آب رقیق نمود و سپس مورد استفاده قرار داد. بهتر است PH خمیر بین 7 تا 8/5 باشد.
محل تزریق LEVEL BOX ،CHEST MACHINE ،FAN–PUMP قبل‌از PRESSURE SCREEN
میزان مصرف غالباً بین 1 تا 1/5 درصد بر پایه کاغذ است

بسته‌بندی و شرایط نگهداری:

بسته‌بندی: در مخزن‌های IBC 1000 لیتری
شرایط نگهداری: دمای بین 5 تا 25 درجه سانتیگراد
TECHNICAL INDEX

Appearance

milky white emulsion

Solid content

15 - 30

Viscosity

about 15mPa.s

PH

3-4

Shelf life

90 Days

Ionicity

Cationic

Dispersity

easily dispersed in cold water