ANIONIC
SURFACE SIZING AGENT
این ماده شیمیایی جدید که به‌منظور آهارزنی سطحی کاغذ مورد استفاده قرار می‌گیرد از کوپلیمریزاسیون استایرن با آکریلات‌ها تولید می‌شود که به آسانی با نشاسته وارد واکنش شده و ساختار شیمیایی ویژه‌ای ‌را موجب می‌گردد که به‌کاغذ خاصیت آب‌گریزی مـی‌دهد. میزان کاهش مصرف و کاهش هزینه تولید و سهولت در مصرف از مزیت‌های اصلی ایـن مواد است این ماده به‌کمـک نشاسته ایجاد فیلم مطلوبـی در سطح کاغذ می‌نمایـد که به‌طور چشم‌گیری باعث مقاومت کاغذ در مقابل رطوبت و آب می‌شود و اندیکس رینگ - کراش کاغذهای بسته‌بندی را افزایش می‌دهد. مانند کاغذ، مقـوا و فلوتینگ اثر آن آنی است و نیازی به زمان در انبار را ندارند.

نحوه مصرف:

پس‌از پخت نشاسته (اکسید) و سپس خنک کردن تا دمای 65 تا 75 درجـه به نشاسته پخته شـده اضافه می‌شود و جهت تنظیم PH از سـولفـات آلومینیـوم استـفاده می‌شـود. نسبت مصرف سولفـات آلومینیـوم به SAE متغیـر می‌بـاشد که بعضاً مصرف سولفات به 4 برابر SAE هم می‌رسد.

بسته‌بندی و شرایط نگهداری:

بسته‌بندی: در مخزن‌های IBC 1000 لیتری
شرایط نگهداری: دمای بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد
TECHNICAL INDEX

Appearance

Light brown similar to chocolate milk color

Solid content

25% min

Viscosity (25°C)

30 cps max

PH

2-4

Shelf life

6-12 months (3-30°C)

Ionicity

Anionic