CATIONIC
ROSIN DISPERSION
رزیـن سایز کاتیونـی دیسپرس شـده، ماده شیمیـایی آهارزنـی جـدیدی اسـت که با محیط زیست سازگـاری دارد و مصرف آن امـروزه در صنایع کاغـذسازی بیشتر متداول گردیـده است. این مـاده شیمیایی از ترکیـب گام رزیـن تقـویت شده با رزین‌هـای تـرموست قابل حل در آب و با استفـاده از تکنـولوژی پیشرفته و به‌کارگیری دستگاه‌های مدرن با فشار بسیار زیاد تولید می‌گردد. به‌کارگیری این فرآیند تولید، موجب پراکندگی بهتر نانوذرات با بار الکتریکی مثبت می‌شود که در محدوده PH خنثی به آسانی جذب الیاف سلولوزی می‌گردد و بـرای آهارزنی انـواع مختـلف کـاغذهای بسته‌بنـدی، کاغـذهای چاپ و تحریـر از آن استفاده می‌شود. مزیت رزین سایز کاتیونی عبارتند از:
۱. کـاهش مقدار ‌مصرف ‌گـام رزیـن و آلـوم درمقایسه با رزیـن ‌سـایز معمولـی.
۲. بهبود درجه سفیدی کاغذ.
۳. افزایش صافی در سطح کاغذ و براقیت آن.
۴. در محدوده وسیعی از PH محیط عمل می‌کنـد به‌ویژه در PH 5/5 تا 5/6 کـه در چنیـن شرایـطی از کربنـات کلسیم به‌عنـوان پرکننده با اطمینان می‌توان استفاده کرد.
۵. در ساختار شیمیایی رزین سایز کاتیـونی از مـاده گام رزیـن کمتری استفاده شده است، به‌همین مناسبت مقاومت بیشتری به کاغذ می‌دهد و عمر ماندگاری کاغذ را زیاد می‌کند.
۶. بـار آلـودگی پس‌آب‌هـا کم می‌شود و خـطر خوردگـی فلـزی ماشین‌آلات را کاهش می‌دهد.

نحوه مصرف:

می‌توان آن را مستقیماً استفاده کرد و یا بین 3تا 5 مرتبه با آب رقیق نمود و سپس مورد استفاده قرار داد. توصیه می‌شود که قبل از فن پمپ (Approach Flow System) و به‌طور مداوم به کمک پـمپ تغذیه تزریق شـود و یـا قبل از الـک (غربال) تحـت فشار (High Pressure Screen) آن را اضافه نمود.
میزان مصرف غالبا بین 0/3 تا 1/5 درصد بر پایه کاغذ است، بهتر است هنگام مصرف این ماده از آلوم نیز استفاده شود. آلوم را می‌توان در مخزن خمیر ماشین کاغذ یا در Mixing Tank و یا در Level Box اضافـه نمود. بهتر است نسبت آلوم به رزین کاتیونی یک به دو باشد بر پایه کاغذ تولیدی PH محیط بایستی بین 5 تا 6/5 کنترل شود.

بسته‌بندی و شرایط نگهداری:

بسته‌بندی: در مخزن‌های IBC 1000 لیتری
شرایط نگهداری: از تمـاس با مواد قلیـایی و شرایط یخ‌زدگـی جـلوگیـری شـود و در مـحل‌های خشک دارای تهویـه و خنـک نگهداری شود.
TECHNICAL INDEX

Appearance

Milky emulsion

Solid content

35 ± 1

Viscosity (25°C)

Less than 50cps

PH

2-4

Shelf life

6 months (4-25°C)

Ionicity

Cationic