ROSIN SIZE INTERNAL SIZING AGENT
MODIFIED GUM ROSIN
سوبراسایز 50 از نظر شیمیایی رُزین تقویت شده‌ای است که برای تـولید انواع کاغـذهای چـاپ و تحـریر و کاغذ بسته‌بندی مـورد مصرف دارد.
سوبراسایز 50 را باید بین 1 تا 3 درصد با آب رقیق کرد و سپس به خمیر کاغذ افزود.
این ماده به‌همراه سولفات آلومینیوم به‌خمیر کاغذ افزوده می‌شود و موجب مقاومت کاغذ در برابر رطوبت و نفوذ آب می‌شود، سطح کرکی کاغذ را نسبتاً لیز و نرم می‌کند و چاپ‌پذیری کاغذ را افزایش می‌دهد.

نحوه مصرف:

ایـن ماده همـراه با سولفات آلومینیوم مصرف می‌شـود و محل مصرف LEVEL BOX ،CHEST MACHINE ،FAN–PUMP قبل‌از PRESSURE SCREEN
میزان مصرف غالباً بین 7تا 12 کیلوگرم در تن کاغذ

بسته‌بندی و شرایط نگهداری:

بسته‌بندی: در مخزن‌های IBC 1000 لیتری
شرایط نگهداری: دمای بین 4 تا 25 درجه سانتیگراد
TECHNICAL INDEX

Appearance

light brown complete soapy liquid with medium viscosity

Solid content

50 ± 1

Viscosity (ford cup 4)

28-30 Seconds

PH (2% liquid)

9.80-10.50

Shelf life

12 months (4-25°C)