WET STRENGTH AGENT
ماده مقاومت‌دهنده مرطوب یک رزین کاتیونی قابل حل در آب و تـرموست می‌بـاشد. ایـن محصول یـک پلیمر غیـر فرمالدئیـد، غیرسمی و بدون بو می‌باشد که دارای یک بـازه وسیع از مقادیر PH است و برای کاغذسازی در شرایط اسیدی، خنثی و کمـی قلیـایی منـاسب می‌باشد. تاثیـر مقـاومـت‌دهنـده مرطـوب از رزیـن‌های اوره فرمالدئید و ملامین فرمالدئید بهتر می‌باشد. این مـاده در سال‌هـای اخیر با پیشرفت صنعـت کاغذسـازی درحـال پیشرفت می‌باشد.

نحوه مصرف:

پس از رقیق‌سازی محصول با آب سرد و به‌دست آوردن محلول با غلظت 1%، بعد از هم زدن خمیر، ماده را به آن اضافه کنید. معمولا بهتر ‌است که محلولPAE رقیق‌شده را به خمیر نسبتا غلیظ اضافه کنید. الزامات خاصی در مورد محل اضافه‌سازی وجود ندارد ولی لازم است محل اضافه‌سازی را طوری انتخاب کنید که تماس کامل بـا خمیر داشته باشد و ‌بتـواند با آن تـرکیب شود. میـزان دوز اضافه‌سازی معمولا بین 0/3 تا 1 درصد (براساس وزن الیاف کاغذ خشک) می‌باشد. کاغذ آماده شده با ‌استفاده از PAE می‌تواند در ماشین منجمد شود. پس از ترک صفحه (Plane)،مقاومت کاغذ همچنـان افزایش می‌یابد. در طول فرآیند کاغذسازی اگر از مواد نـگه‌دارنده استفاده شود، ماده مقاومـت‌دهنده مرطـوب بهتر خواهد بود.

بسته‌بندی و شرایط نگهداری:

بسته‌بندی: در مخزن‌های IBC 1000 لیتری
شرایط نگهداری: در مـکان خنک با تهویـه هوای خشک و دور از مواد ناسازگار و مواد محترقه نگه داشته شود.
زمان نگه‌داری 5 ماه می‌باشد.
TECHNICAL INDEX

Appearance

Colorless to amber liquid

Solid content

12.5% min

Viscosity

20-70

PH

3-6