دسته بندی نشده

26 فوریه 2017

سورفیس سایزینگ مایع (Liquid Surface sizing )

26 فوریه 2017

رزین سایز کاتیونیک ( Cationic Rosin Size CRD )

26 فوریه 2017

رزین سایز آنیونیک Anionic Rosin Size)SRA-45 )

26 فوریه 2017

رُزین سایز تقویت شده سوبراسایز 101